نظرسنجی

نظر شما در مورد محتواي سايت سازمان بسیج اصناف خراسان رضوی چيست؟

انعقاد تفاهم نامه همکاری آموزشی سازمان بسیج اصناف کشور با دبیرخانه هیات عالی نظارت برسازمانهای صنفی

به گزارش بسیج اصناف کشور؛ با توجّه به ضرورت آموزش فقه بازار به کسبۀ محترم و با عنایت به بند ن مادّۀ (30) قانون نظام صنفی که این وظیفه را قبل از صدور و تمدید پروانه کسب اعضای صنف به عهدۀ اتّحادیهها با کمک بسیج اصناف کشور گذاشته، برگزاری دورۀ آموزش احکام تجارت و کسب و کار (فقه بازار) در قالب آموزشهای الزامی(24ساعته) به شرح زیر تفاهم میشود:

1- دورۀ حضوری آموزش فقه بازار به مدت شش ساعت قبل از صدور و تمدید پروانه کسب برگزار میشود. لیست شرکت کنندگان توسّط اتاق اصناف در اختیار بسیج اصناف شهرستانها قرار میگیرد.

صفحات